خط مشی

خط مشی سیستم مدیریت کیفیت شرکت تولید قطعات خاور در زمینه طراحی ، تولید و تامین انواع گاردان خودروهای سبک ، سنگین و صنعتی و همچنین تولید و تامین مجموعه فرمان خودروهای سنگین ، در ایران فعالیت می کند . این شرکت با دریافت دانش فنی طراحی گاردان از شرکتهای معتبر ضمن هدفمندی طی این مسیر در مجموعه فرمان با بکارگیری ماشین آلات و تجهیزات لازم ، و استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت مبتنی بر استانداردهای ISO 9001:2008 و ISO/TS 16949:2009 در جهت ایجاد نظام مدیریت کیفیت گام بر می دارد.مدیریت شرکت به نیابت از همه کارکنان مراتب تعهد این مجموعه را با رویکردهای ذیل اعلام می دارد: الف: هدفمند نمودن کلیه فعالیتهای شرکت درچهارچوب اهداف و برنامه های استراتژیک ، بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت همراه با ارزیابی عملکرد و پایش این اهداف ب: استقرار نگرش سیستمی و فرآیندی در تمام ابعاد عملکردی شرکت از طریق فرهنگ سازی و نهادینه کردن سیستمهای مدیریتی جهت دستیابی به اهداف ذیل : 1. توجه به انتظارات جامعه و تلاش برای بهینه سازی مصرف انرژی ،کنترل و پیشگیری از آلودگی و مصدومیت . 2. توجه به انتظارات سهامداران بعنوان یکی از ذینفعان اصلی و تلاش برای توسعه کمی و کیفی نتایج عملکرد شرکت با حفظ و گسترش سهم خود در بازار داخلی و نفوذ در بازارهای خارجی و کاهش هزینه های غیر ضروری و افزایش بهره وری عملکرد . 3. ارتقاء سطح خروجیهای شرکت شامل بهبود کیفیت محصولات ، تحویل به موقع ، مدیریت بر روابط مشتری و بازنگری دوره ای و ایفای تعهدات در قبال مشتریان بعنوان یکی از ذینفعان اصلی بگونه ای که منجر به افزایش رضایت مندی و وفاداری آنان به شرکت گردد . 4. ارتقاء توانمندیهای شرکت از طریق تلاش همه جانبه در جهت تعالی نیروی انسانی بعنوان ذینفعان داخلی و ارزشمند ترین سرمایه های شرکت در جهت رشد مسئولیت پذیری ، مشارکت جویی ، امنیت خاطر و جلب رضایت آنان . 5. ارتقاء تامین کنندگان بعنوان یکی از ذینفعان اصلی در راستای بهبود مستمر کمی و کیفی از طریق تعاملات و همکاریهای متقابل . 6. ارتقاء توانمندیهای شرکت از طریق فراهم نمودن زمینه های بهبود مستمر شامل بکارگیری فن آوری مقتضی و بروز در ابعاد تحقیق و توسعه ، مهندسی ، تولید و سیستمهای اطلاعاتی جهت ارتقاء سیستمهای مدیریتی. اینجانب بعنوان مقام ارشد سیاستگذار و اجرایی شرکت ، مراتب تعهد خود را به اهداف فوق الذکر اعلام داشته ، ضمن فراهم نمودن تمامی زمینه های مشارکت و همگامی پرسنل ، آنان را به تلاش مجدانه در این خصوص دعوت می نمایم . در این راستا نماینده مدیریت مامور پی گیری اجرای همه امور ، جهت دستیابی به این اهداف در تمامی سطوح سازمانی در شرکت تولید قطعات خاور خواهد بود .

هیئت مدیره

آقای محمودمقدم

مدیرعامل شرکت تولیدقطعات خاور

آقای محسن ناقدی برادران

رئیس هیئت مدیره شرکت تولیدقطعات خاور

آقای بیژن زاهدی فرد

عضو هیئت مدیره شرکت تولیدقطعات خاور

تاریخچه

شرکت تولیدقطعات خاوردراسفندماه سال 1375باهدف تولیدانواع گاردان وسایرقطعات موردنیازصنایع خودروسازی وصنایع مرتبط تاسیس درنیمه اول سال 1376به مرحله بهره برداری رسید.کلیه سهاماین شرکت متعلق به گروه صنعتی ایران خودرو دیزل میباشد.انتقال دانش فنی مونتاژگاردان ازشرکتSGWBآلمان بعنوان یکی ازبزرگترین شرکت تولید کننده گاردان باهدف دستیابی به استانداردهای موردقبول بین المللی درسال 1376صورت پذیرفت.متعاقبا طراحی وساخت ونصب عمده ماشین آلات وتجهیزات موردنیازحطوط مونتاژانجام شد.درسال 1378دانش فنی ساخت قطعات گاردان های سنگین نیزازشرکت مذکورانتقال وکلیه ماشن آلات موردنیازخریداری ونصب گردید.این شرکت با دراختیارداشتن خطوط تولیدانواع گاردانهای خودرهای سبک ونیمه سنگین سنگیناقدام به تامین گاردانهای موردنیازعمده خودروسازان داخلی نظیرشرکتهای ایران خودرودیزل وکاوه خودرووسایپادیزل وشهاب خودرووتراکتورسازی وبهمن دیزل وسازه گسترسایپا وایران خودروومرتب خودرووبهمن موتورومراکزصنعتی باکیفیت بالا نموده است.همچنین این شرکت تامین کننده مجموعه فرمانهای کامیونهای whایران خودرودیزل میباشد.خط ماشینکاری قطعات گاردان متشکل ازمجموعه ای ازانواع ماشین آلات وتجهیزات چندمنظوره وخاص بوده که عمدتابصورت CNCومطابق آخرین فن آوری روز اروپامیباشد.همگام با توسعه زیرساختهای شرکت سیستم های مدیریتی براساس استانداردهای معتبربین المللی وداخلی ازسال1379پیاده سازی ودرادامه رشد قابل توجهی داشت.استقرارسیستمهای مدیریت کیفیت مبتنی برآخرین ویرایشهای استانداردهای ISO9001,ISO/TSگریدBشرکت ساپکوازجمله دستاوردهای بسیارمهم شرکتدراین زمینه میباشد.همچنین استقرارمدل تعالی سازمانی ایران خودرو بعنوان یک رویکردجامع دربهبودسیستم های مدیریتی دردست اقدام میباشدکه درنیمه اول سال 1387شرکت موفق به اخذ تقدیرنامه گردید.